آزمون گونا و وضعیت ذهنی

گونا و وضعیت ذهنی

در طب سنتی هند باستان طبیعت وجود هر انسان بر اساس دو نوع دوشا قابل تعریف بود ،دوشا های شاریریکا (جسمانی) و ماناسیکا (ذهنی). دوشاهای ذهنی به سه دسته ساتوا، راجاس و تاماس تقسیم میشوند که تری گونا نامیده می شوند.

در این روش طبی تشخیص بیماری بر پایه علایم بالینی حاصل از بر هم خوردن تعادل طبیعی میان سه طبع اصلی بشر صورت می پذیرد. در شرایط معمولی ، ذهن ما ترکیبی از حالتهای وضوح، هیجان، آشفتگی و کُندی است.

در طب آیورودا انرژی های پایه ای سازنده جهان هستی در قالب سه شكل (كیفیت یا حالت) به نام های ساتوا (Satva) ،راجاس (Rajas) و تاماس (Tamas) بیان می شود.

ساتوا نماینده خلوص، راجاس نماینده حركت و تاماس نماینده ایستایی و سكون است.

گوناهای سه گانه و ویژگی های آن ها

طبیعت اصلی ذهن ما ، ساتوا است که روشنی ، صلح و توازون می باشد. كیفیت ساتوا بر نور، ادراك، هوش و هماهنگی دلالت دارد.

صفت یا كیفیت راجاس بر انرژی، حركت، احساسات و هیجان دلالت می كند. بدین معنی که ذهن انسان تحت تاثیر عوامل خارجی و محیطی پیرامون، آشفته می گردد و تمرکز خود را از دست می دهد.

صفت تاماس بر مجموعه حالات تاریكی، مقاومت، سنگینی، سكون و كندی دلالت دارد.بدین معنی که چون انسان با یاس و شکست روبرو می شود ، حالت ذهنی او به مرور زمان به سکون طولانی مدت و مقاومت تغییر حالت پیدا می کند.