تست تحریک پذیری

خود آزمایی و آشنایی با تست تحریک پذیری

 خصیصه های شخصیتی ای که با این آزمون سنجیده می شود خلق و خوها هستند.
سه خصوصیت اساس که با این مقیاسها سنجیده می شوند – جامعه پذیری، سطح فعالیت، و هیجان پذیری – ویژگیهایی هستند که تاثیری بسیار نافذ دارند.

آنها بر آنچه افراد انجام می دهند تاثیر می گذارند( مثلا ، اشتغال به فعالیتهای انفرادی در مقابل فعالیتهای گروهی ).
آنها همچنین بر چگونگی انجام هر کاری که افراد عملا انجام می دهند تاثیر می گذارند ( مثلا ، سریع و با تقلای زیاد، در مقابل به آرامی و با فراغت بال).
در واقع این خصوصیات خلق و خو ممکن است در هسته اصلی تمامی شخصیت قرار داشته باشد، به این مفهوم که سایر گرایشهای شخصیت ممکن است بر مبنای آنها ساخته شده باشند.
دوره ها و مشاوره های مهرافروزان به آرام شما را در مسیری قرار می دهید تا این هیجانات را مدیریت و حال خوش را تجربه کنید.

هریک از ماده آزمونهای زیر را بر روی یک مقیاس 1 ( که به هیچ عنوان شبیه خودتان نیست) تا 5 (بسیار شبیه خودتان) درجه بندی کنید و به سوالات پاسخ دهید.

این ماده آزمونها از بررسی آماری خلق و خوی EAS خاص بزرگسالان (باس و پلومین، 1984) اقتباس شده است . 

آزمون تحریک پذیری