فعالیت های ما

    آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی شامل مجموعه یافته های علمی در حوزه های آسیب شناسی ورزشی ، حرکات اصلاحی ، پیش گیری و بازتوانی آسیب های ورزشی ، تربیت بدنی ویژه و ورزش معلولین است.
این رشته و تخصص افراد گسترده ای از مبتلایان به ناهنجاری های جسمی و حرکتی که به درجاتی از هنجارهای تندرستی جامعه فاصله دارند ، افراد شرکت کننده در فعالیت های بدنی و ورزشی تفریحی و رقابتی که در معرض خطر آسیب دیدگی ورزشی قرار دارند ، کم توانان جسمی ، ذهنی و رفتاری را که به درجاتی ازهنجارهای تندرستی جامعه پایین تر بوده و به عنوان کم توان ، بیمار و معلول شناخته می شوند ، در بر می گیرد.
آسیب شناسی ورزشی تخصصی است که مربوط به شناسایی آسیب ها در بافت ها ، استخوان ها ، عضلات ، مفاصل و رباط ها به منظور بحث در مورد راه حل های درمانی و شامل مطالعه ماهیت و دلیل فرآیند ناهنجاری در یک یا قسمتهای مختلف بدن است.