پانته آ شکری

پانته آ شکری

پانته آ شکری

پرتو جو و مربی یوگا


آشنایی با ایشان

عاشق زندگی و تجربه‌های زندگی و شریک شدن این تجربه‌ها با همه بانوان جهان. آرامش و پذیرش را با مسیر یوگا می‌آموزم و دریافت‌ها یم را با همگان، عاشقان سهیم می شوم.


روزها و ساعات کاری

شنبه و چهار شنبه - ساعت 18 الی 20

درخواست مشاوره