زهره خالقی

زهره خالقی

زهره خالقی

معلم یوگا و یوگای خنده


آشنایی با ایشان

سفر هزار کیلومتری با قدم اول شروع میشود ، برآنیم آغازگر سفری سبز بسوی شادی،صلح،عشق و نور آگاهی باشیم.


روزها و ساعات کاری

پنج شنبه ها - ساعت 10 الی 12

درخواست مشاوره