آزمون گونا و وضعیت ذهنی

0%

رژیم غذایی

ادراک حسی

الکل، مواد مخدر و انرژی زا

نیاز به خواب

فعالیت جنسی

کنترل حواس

کلام

نظافت و پاکیزگی

کار

خشم

ترس

تمایلات

غرور

افسردگی

عشق

رفتارهای خشن

وابستگی به پول

رضایتمندی

بخشندگی

تمرکز

حافظه

قدرت اراده

صداقت

آرامش ذهن

خلاقیت

مطالعات معنوی

ذکر مانترا

مراقبه

خدمت کردن

آزمون گونا و وضعیت ذهنی
گونای غالب (با درصد بیشتر) در مورد شما، ساتوا می باشد.

گونای غالب (با درصد بیشتر) در مورد شما، راجاس می باشد.

گونای غالب (با درصد بیشتر) در مورد شما، تاماس می باشد.