آزمون طبع شناسی آیورودا

0%

قد

اسکلت بدن

وزن

درخشندگی پوست

بافت پوست

چشم ها

مو

دندان ها

ناخن ها

مفاصل

گردش خون

اشتها

تشنگی

تعریق

مدفوع

ادرار

حساسیت ها

عملکرد ایمنی

میل به بیماری

نوع بیماری

فعالیت

استقامت

خواب

رویاها

حافظه

کلام

خلق و خو

احساسات مثبت

احساسات منفی

اعتقاد

آزمون طبع شناسی آیورودا
دوشای غالب (با درصد بیشتر) در مورد شما، واتا - VATA می باشد

دوشای غالب (با درصد بیشتر) در مورد شما، پیتا - PITTA می باشد

دوشای غالب (با درصد بیشتر) در مورد شما، کافا - KAPHA می باشد