شفقت درمانی چیست؟

دیدگاه : 0 دیدگاه

مقدمه

شفقت به معنای همراه شدن با رنج های خود و مهربانی نسبت به خویشتن است به این صورت که دیدگاهی غیرقضاوتی نسبت به خود داشته باشیم. روش اصلی شفقت درمانی، آموزش ذهن مشفق (CMT) است و شامل فعالیت هایی می شود که ویژگی ها و مهارت های مشفقانه ای که منجر به تنظیم هیجانی می شوند را گسترش می دهد.

در انسان حداقل 3 نوع سیستم تنظیم هیجان تکامل یافته است و در درمان مبتنی بر شفقت بر ارتباط بین الگوهای شناختی و 3 سیستم تنظیم هیجان تأکید می شود.

سه سیستم عبارت اند از: سیستم تهدید و حفاظت، سیستم انگیزش و جست و جوی منبع و سیستم تسکین و آرامش و هدف شفقت درمانی ایجاد تعادل در این سه سیستم تأثیرگذار است.

مشکلاتی که با شفقت درمانی، تحت درمان قرار می‌گیرند عبارت‌اند از:

اضطراب، شرم، خودانتقادی، افسردگی، اختلالات خوردن، خشم، خودآسیبی و روان‌پریشی.

درمان های فراتشخیصی

درمان‌های فراتشخیصی به آن دسته از درمان هایی گفته می شود که به مراجعان می آموزند چگونه با هیجان های ناخوشایند خود مواجه شوند، تجربه شان کنند و به هیجانات خود سازاگارانه تر پاسخ دهند.

علاوه بر آنکه تنظیم هیجانات مراجعان مورد اصلاح قرار می گیرند، هدف درمان این است که شدت و بروز تجربیات هیجانی ناسازگارانه را کاهش دهد و کارکرد آنها را بهبود بخشد. یکی از انواع درمان های فراتشخیصی، درمان متمرکز بر شفقت است که در ادامه قصد داریم به معرفی آن بپردازیم.

 

شفقت درمانی چییست ؟

درمان متمرکز بر شفقت (CFT) افراد را در درمان به شفقت و مهربانی نسبت به خود و دیگران تشویق می‌کند و کمک می‌کند تا از نظر روانی و عاطفی بهبود یابند. شفقت، هم نسبت به خود و هم نسبت به دیگران، پاسخی عاطفی است که به اعتقاد بسیاری از افراد جنبه اساسی سلامتی است و توسعه آن اغلب ممکن است منجر به بهبود سلامت روحی و روانی شود.

نف (2003، 2007) شفقت را اینطور تعریف میکند: «گشوده بودن و همراه شدن با رنج های خود، تجربه‌ی حس مراقبت و مهربانی نسبت به خود، اتخاذ نگرش غیرقضاوتی و همراه با درک و فهم نسبت به بی‌کفایتی‌ها و شکست‌های خود و تشخیص اینکه تجربه‌ی فرد بخشی از تجربه ی بشری است».

 

تاریخچه شفقت درمانی

درمان متمرکز بر شفقت در اوایل قرن 21 توسط پل گیلبرت توسعه یافت و شامل تئوری ها، اصول و فنونی از مکاتب مختلف روانشناسی و روش های درمانی است.

برخی از مؤلفه های اصلی این رویکرد عبارت‌اند از:

درمان شناختی رفتاری

روانشناسی تحولی

روانشناسی اجتماعی

نوروساینس

فلسفه بودایی

پل گیلبرت در سال 2000، درمان متمرکز بر شفقت که درمانی چند وجهی است را بر اساس درمان های شناختی – رفتاری و سایر درمان ها پایه گذاری کرد. این درمان بر اساس تعریفی از محبت یا مهربانی در سنت بودایی مطرح شده است؛ که شفقت را اینگونه تعریف می کنند: «حساسیت به آزار و عذاب کشیدن خود و دیگران، با مسئولیت تلاش برای کاهش و جلوگیری از آن».

شفقت درمانی از برخی شواهد عینی نشأت گرفته است که به برخی از آن ها اشاره می شود.

اول اینکه افرادی که از میزان بالایی از شرم و خودانتقادی رنج می برند، نسبت به افراد دیگر در مهربانی و شفقت به خود، سختی بیشتری را متحمل می شوند.

دوم، ما آگاه هستیم که منشأ شرم و خودانتقادی، سوء استفاده، مسائلی مثل قلدری، هیجانات به شدت سرکوب شده در محیط خانواده و فقدان محبت است. افرادی که در معرض این قبیل وقایع و هیجانات هستند، به خاطر حساسیت هایی که نسبت به طرد شدن و انتقاد پیدا می کنند، به سرعت به خود حمله می کنند و دنیای درون و بیرون را به صورت دشمنانی برای خویشتن درک می کنند.

سوم اینکه اگر بخواهیم در درمان بر روی شرم و خودانتقادی تمرکز داشته باشیم، باید روی خاطرات و تجارب اولیه تمرکز کنیم که مانند مداخلات درمانی تروما عمل خواهد کرد.

چهارم اینکه بعضی مراجعان در تکالیف شناختی و رفتاری یک درمان درگیر می شوند و می توانند برای افکار منفی خود جایگزین هایی پیدا کنند، اما هم‌چنان در درمان ضعیف هستند. در واقع می دانند باید افکار جایگزین داشته باشند، اما حس بهتری نمی توانند داشته باشند. یا آنکه می دانند نباید شرم داشته باشند ولی با این حال، هنوز هم حس شرم در آن ها پا بر جا است.

تمامی موارد ذکر شده ضرورت توجه به شفقت را به عنوان یک مؤلفه ی درمانی بیشتر کرد.

 

گیلبرت بیان می کند که در انسان حداقل 3 نوع سیستم تنظیم هیجان را می توانیم تمایز دهیم که این 3 نوع در انسان تکامل یافته اند و در درمان مبتنی بر شفقت بر ارتباط بین الگوهای شناختی و 3 سیستم تنظیم هیجان تأکید می شود.

سه سیستم عبارت اند از: سیستم تهدید و حفاظت، سیستم انگیزش و جست و جوی منبع و سیستم تسکین و آرامش. جلسات درمانی به ارتباط بین این سیستم ها و اندیشه و رفتار انسان می‌پردازد و هدف شفقت درمانی ایجاد تعادل در این سه سیستم تأثیرگذار است.

در سال 2006، گیلبرت بنیاد ذهن شفیق را در انگلیس تاسیس کرد و کتاب “ذهن مشفقانه: رویکردی جدید به چالش های زندگی” را در سال 2010 منتشر کرد.

 

شفقت در روان درمانی

دالایی لاما اغلب تأکید می کند: «اگر می‌خواهید دیگران شاد باشند، روی شفقت تمرکز کنید و اگر می‌خواهید خودتان شاد باشید، باز هم روی شفقت تمرکز کنید».

گیلبرت مطرح می کند تمام درمانگران باور دارند که درمان باید مشفقانه باشد؛ یعنی مملؤ از احترام، حمایت و مهربانی باشد. این موارد به مؤلفه های اصلی که راجرز در رابطه ی درمانی خود مطرح کرده است شباهت دارد؛ یعنی توجه مثبت نامشروط، اصالت و همدلی. در واقع مؤلفه های راجرز زمینه ی رابطه ی مشفقانه را در درمان فراهم می کنند.

افراد با احساس شرم و خودانتقادی بالا، نسبت به رضایت و امنیت و مهربانی با خود و دیگران، دشواری های بسیاری را تجربه می کنند و حتی اگر بتوانند درمان های دیگر را از نظر شناختی و رفتاری اجرا کنند، اما نیاز دارند احساس شفقت و مهربانی را در کنار درمان های دیگر تجربه کنند.

 

درمان متمرکز بر شفقت چگونه کار می کند؟

طبق درمان متمرکز بر شفقت، سیستم های تهدید، محرک و امنیت در طول تاریخ بشر تکامل یافته اند تا بقا را تسهیل کنند. انسان های اولیه برای آنکه از تهدیدها اجتناب کنند یا بر آنها چیره شوند، به دنبال منابعی مانند غذا یا صمیمیت بودند و از مزایای عضویت در یک اجتماع بهره مند می شدند.

طرفداران شفقت درمانی معتقدند این سیستم ها هنوز فعال هستند و امروزه بر احساسات، اعمال و اعتقادات انسان تأثیر می گذارند. اگر محرک تهدید کننده ای دریافت شود، به عنوان مثال، فرد ممکن است احساسات مختلفی (مانند ترس، اضطراب یا عصبانیت) را تجربه کند، رفتارهای مختلفی از خود نشان دهد (تسلیم،جنگ یا گریز) و هم‌چنین درگیر اعتقادات و تعصبات شناختی خاصی شود.

سیستم محرک تلاش می کند تا ضمن ایجاد احساس پیش بینی و لذت، افراد را به سمت اهداف و منابع مهم سوق دهد. افرادی که دارای سیستم محرک بیش از حد تحریک شده هستند ممکن است رفتارهای خطرناکی مانند اعمال جنسی غیر ایمن یا سوءمصرف مواد مخدر و الکل از خود بروز دهند.

سیستم امنیت با احساس شادی و خوشبختی در ارتباط است که این احساسات با لذت جویی همراه نیستند و فقط به دلیل عدم وجود تهدید ایجاد نشده‌اند، بلکه این حالت آرامش مثبت معمولاً به علت آگاهی از روابط اجتماعی، مراقبت و ایمنی ایجاد شده است و این سیستم تسکین دهنده، به عنوان یک تنظیم کننده برای هر دو سیستم تهدید و محرک عمل می کند.

 

تکنیک ها و تمرینات در شفقت درمانی

شفقت درمانی به نظریه و فرآیند استفاده از یک مدل شفقت در روان‌درمانی و مشاوره اشاره دارد. روش اصلی شفقت درمانی، آموزش ذهن مشفق (CMT) است و شامل فعالیت هایی می شود که ویژگی ها و مهارت های مشفقانه ای که منجر به تنظیم هیجانی می شوند را گسترش می دهد و به استراتژی هایی گفته می شود كه معمولاً به افراد کمک می‌کند تا شفقت را تجربه کنند و جنبه های مختلف شفقت نسبت به خود و دیگران را پرورش دهند.

آموزش ذهن مشفق با هدف ایجاد انگیزه مشفقانه، همدردی، حساسیت و تحمل پریشانی طراحی شده است و در این مسیر از آموزش های خاص و تمرینات هدایت شده استفاده می‌کند و به افراد کمک می‌کند تا نگرش‌های غیر سرزنشگر و غیر قضاوت‌گر را پرورش دهند.

یکی از راه حل های مطرح شده برای افراد با احساس شرم و خودانتقادی بالا، تمرکز بر کارکردهای تکامل یافته ی مغز است که انواع ویژه ای از احساس و روابط اجتماعی را ایجاد می کند و سیستم های هیجانی وجود دارند که احساس اطمینان و امنیت و رضایت را در افراد بر می انگیزند.

 

آنچه که افراد تحت درمان ممکن است بیاموزند:

تمرینات قدردانی:

اینها تمریناتی است که مراجع را ترغیب می کند فعالیتهایی را که از آن لذت می برد، بچشد.

ذهن آگاهی:

تمرینی است که کمک می‌کند فرد آگاه باشد و مشاهده کند آنچه را که در درون و بیرون از خود اتفاق می افتد، به روشی غیر داوری و عینی.

تصویرسازی متمرکز بر شفقت:

این تمرینات از تصاویر هدایت شده برای تحریک ذهن و سیستم تسکین دهنده فرد استفاده می کنند.

ذهن مشفق (CMT) بیشتر برای افرادی که با شرم و انتقاد از خود دست و پنجه نرم می کنند قابل استفاده است، اما همه‌ می‌توانند نسبت به خود کمی مهربان‌تر باشند.

 

سیستم های تنظیم هیجانی

  1. سیستم تهدید و حفاظت

این سیستم به منظور شناسایی تهدیدات و سپس واکنش در برابر آنها و محافظت از فرد در برابر تهدیدها استفاده می شود و توجه فرد را نسبت به مخاطرات متمرکز می کند و در مرحله ی بعد از شناخت و توجه، احساساتی مانند اضطراب، عصبانیت و تنفر را در او بر می انگیزد و پس از ایجاد احساسات، بدن ما نسبت به آنها واکنش می دهد و سعی در محافظت دارد.

به عقیده ی گیلبرت، نتایج رفتاری شامل ستیز، گریز و تسلیم هستند. تنظیم سیناپسی و ژنتیکی سروتونین نیز در عملکرد این سیستم نقش دارد و سیستم تهدید و حفاظت به ما هشدار می‌دهد که مواظب تهدیدها باشیم و به ما می گوید امنیت بهتر از تاسف است.

زمانی که این سیستم فعال شود، احتمال اینکه فرد دچار انحراف توجه شود یا احساسات منفی مثل انزجار و خشم در او فعال شود زیاد است که در نتیجه ی این موارد رفتارهای هجومی و ستیز یا گریز و تسلیم از او سر خواهد زد.

  1. سیستم انگیزش و جست و جوی منبع

انسان ها و حیوانات در پی کسب منابعی مانند غذا، فرصت های جنسی، استراحت و اتحاد هستند تا از طریق این منابع و پاداش ها بتوانند به هیجانات و لذت هایی دست یابند. این سیستم به دنبال برانگیختگی و کسب هیجانات و انرژی است که حتی از طریق منابعی مثل مواد مخدر و کوکائین نیز سیستم انگیزش و هیجان می تواند تحریک شود.

  1. سیستم رضایت و تسکین

این سیستم آرامش و امنیت ما را فراهم  می کند و همراه با احساس نزدیکی به خود و دلبستگی شکل گرفته است. هورمون اکسی توسین نقش بارزی در شکل دهی رفتارهای وابستگی دارد. گزارش شده است که پیوند و تعلق اجتماعی، تاثیرات مخربی که در نتیجه ی حوادث منفی وجود دارند را می تواند کاهش دهد.

 

 

اصول شفقت درمانی

 

شفقت درمانی به دنبال آن است تا تنش هایی که از سیستم های هیجانی نشأت گرفته اند را، از بین ببرد و به افرادی که نمی توانند به راحتی از سیستم تسکین در برابر سیستم تهدید استفاده کنند، کمک کند که این مشکل می تواند ناشی از مسائل زیست محیطی یا زیست شناختی باشد.

این درمان به افراد کمک می کند و آن ها را تشویق می کند تا افراد بتوانند برای کسب و پرورش سیستم های تسکین دهنده ی خود، از شفقت و مهربانی و محبت بهره جویند.

شفقت درمانی سیستم تسکین و آرامش را رشد می دهد و در نتیجه تاب آوری افراد در مقابل اضطراب و افسردگی را افزایش می دهد و فرد می آموزد در زمان مواجهه با تنش ها، هیجاناتش را برطرف کند تا بتواند احساس بهتری را تجربه کند.

این درمان به مراجعانش می آموزد که  شفقت را نسبت به خود، دیگران پرورش دهند و بتوانند شفقت را از سوی دیگران نیز بپذیرند. گیلبرت شفقت درمانی را درمانی برای دوری و اجتناب از درد و رنج ها نمی داند، بلکه معتقد است شفقت درمانی روشی برای مواجهه با رنج ها است.

رابطه درمانی در این درمان نقش بسیار مهمی دارد و به مسائلی مثل تعاملات در درمان، انتقال و انتقال متقابل و تقویت یا مهار شرم توجه بالا دارد. به مراجعان می آموزد که از سرعت و لحن صدا، ارتباطات غیر کلامی و ذهن آگاهی استفاده کنند و درمانجو از نظر هیجانی بتواند درمانگر را با شفقت و مهربانی در کنار خود احساس کند.

مؤلفه های شفقت

 

نف و سالزبرگ، شفقت را شامل 3 مؤلفه اساسی می دانند که عبارت اند از:

  1. مهربانی به خود در مقابل قضاوت و انتقاد از خود: به جای آنکه مدام خویشتن را به علت کاستی ها و خطاها و اشتباهاتمان مورد قضاوت و نقد قرار دهیم، با حمایت و مهربانی خود را تسکین دهیم و خود را درک کنیم.
  2. احساسات مشترک بشری در مقابل انزوا: پذیرش این مسئله که همه ی انسان ها عاری از خطا و اشتباه نیستند و همه نواقصی دارند.
  3. ذهن آگاهی در مقابل تسلیم: آگاهی از تجارب زمان حال به این صورت که هم از جوانب منفی مسئله چشم پوشی نکرد هم به صورت مداوم ذهن فرد درگیر آن جوانب منفی نباشد.

 

تبیین اختلالات روانی

رویکرد شفقت درمانی معتقد است بسیاری از افرادی که دچار اختلالات روانی هستند، سیستم تهدید و حفاظت در آن ها بسیار فعال تر از سایرین است و در نتیجه ی فعالیت بالای آن سیستم، احساساتی مثل استرس و نگرانی تشدید می شوند و از طرفی در این افراد، سیستم رضایت و تسکین نیز در سطوح پایینی از رشد قرار دارد و افراد با اختلالات روانی هرگز نتوانسته اند این سیستم را در خود رشد و پرورش دهند.

درمانگر می تواند برای مراجعانش تشریح کند که رویدادهای کودکی و دوران ابتدایی رشد انسان، چگونه می تواند در شکل دهی سیستم حفاظت در برابر تهدید مؤثر باشد و به دنبال آن سیستم های امنیت ایجاد شوند.

برای مثال اگر شخصی راهبردهای امنیت مطیعانه را در خود پرورش دهد، خود را در مقایسه با سایرین پست تر می داند و در نتیجه احساس اضطراب اجتماعی در او شکل می گیرد و از عزت نفس شخص می کاهد.

شفقت درمانی، حمله به خود و خودانتقادی و احساس شرم نسبت به خویشتن را عامل اصلی ایجاد اختلالات روانی می داند. افرادی با احساس خودانتقادی و شرم بالا، سیستم انگیزشی یا تهدید و حفاظتشان به نسبت سایر افراد، بیشتر فعالیت می کند.

هم چنین این افراد حس از رضایت و امنیت پایین تری نسبت به خود و دیگران برخوردار هستند و سیستم تسکین دهنده شان رشد فعالیت کمی دارد. در نتیجه ی نداشتن احساس تسکین، اضطراب در افراد تشدید می شود و موجب ایجاد سبک های دلبستگی اجتنابی می شود.

 

چه مشکلاتی با شفقت درمانی درمان می‌شوند؟

 

شفقت درمانی می تواند برای افرادی که درک، احساس یا ابراز شفقت برای آنها دشوار و چالش برانگیز است مفید باشد و فضای درمانی می تواند مکانی امن فراهم کند تا در آن بتوان دلایل آن دشواری‌ها را کشف کرد و به روش‌هایی دست یافت که تغییر مثبت را بتوان ایجاد کرد.

این نوع درمان می تواند در کمک به افراد برای مدیریت افکار، رفتارها و احساسات، به ویژه احساسات مرتبط با حمله به خود، موثر باشد.

مشکلات دیگری که با شفقت درمانی، تحت درمان قرار می‌گیرند عبارت‌اند از: اضطراب، شرم، خودانتقادی، افسردگی، اختلالات خوردن، خشم، خودآسیبی و روان‌پریشی.

 

محدودیت های شفقت درمانی

اگرچه شفقت درمانی ممکن است برای کسانی که به دنبال مفاهیمی مثل آرامش و مراقبت هستند مؤثر باشد، اما همه افراد این ویژگی را ندارند و این درمان برای همه نمی‌تواند اثرگذاری داشته باشد.

برخی از افراد تحت درمان ممکن است از شفقت بترسند، برخی ممکن است احساس کنند که لیاقت درمان مشفقانه را ندارند و حتی ممکن است برای برخی افراد درک مشفقانه‌ی خود مسئله‌ای دشوار و چالش برانگیز باشد.

همچنین ممکن است نسبت به تمریناتی مثل ذهن آگاهی و تصویرسازی مشفقانه نیز مشکلاتی پیش بیاید. به این صورت که برای تعدادی از افراد ورود به حالت ذهن آگاهی دشوار باشد و شکست منجر به خودانتقادی‎‌هایی از جانب فرد شود.

ممکن است برخی نتوانند بر روی تصاویر مشفقانه تمرکز کنند یا آن را حس کنند و ممکن است استفاده از تصاویر افراد یا رویدادهای آشنا، تداعی های نامطلوب و تجربیات منفی گذشته را به ذهن افراد متبادر کند. هم‌چنین برای اشخاصی که خشم یا عصبانیت شدیدی را تجربه می کنند، احتمال آنکه شفقت درمانی کمتر موثر باشد، زیاد است.

 

نتیجه گیری

طبق مطالب گفته شده، دریافتیم که شفقت درمانی رویکردی است که سعی دارد برای بهبود سلامت افراد، آنها را به سمت مهربانی بیشتر با خود و دیگران سوق دهد. شفقت درمانی سعی در دور کردن مراجعانش از  دردها و رنج ها ندارد، بلکه معتقد است این رویکرد باید روشی برای مواجهه با رنج ها اتخاذ کند.

در این مطلب با سه سیستم تنظیم هیجان، یعنی سیستم تهدید و حفاظت، انگیزش و جست و جوی منبع و  تسکین و آرامش، آشنا شدیم و شرح دادیم شفقت درمانی به افرادی که احساس شرم و خودانتقادی بالایی دارند، کمک می کند تا سیستم تسکین و آرامش خویش را رشد دهند و در نتیجه در مقابل اضطراب و افسردگی ها مقاوم شوند و بیاموزند که در زمان مواجهه با تنش ها، هیجاناتشان را برطرف کند.

هم چنین از سه مؤلفه ی اساسی شفقت ،یعنی مهربانی به خود در مقابل قضاوت و انتقاد از خود، احساسات مشترک بشری در مقابل انزوا، ذهن آگاهی در مقابل تسلیم، یاد کردیم.

 

سوال

شما در مقابل گرایش رایج ذهنتان نسبت به سرزنش و تنبیه خود، چه کارهایی انجام می دهید؟ و چه پاسخ ها و رویکرد درمانی را برای این گرایشات ذهنی مناسب می دانید؟

منابع

دکتر محمد خدایاری فرد، دکتر یاسمین عابدینی، نظریه ها و اصول خانواده درمانی با تأکید بر نظریه های نوین درمان شناختی-رفتاری و معنوی-مذهبی با تجدید نظر کلی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *